ސަލާޙުއްދީނުލް އައްޔޫބީ

ތިކްރީތުގެ އަމީރު ނަޖުމުއްދީން އައްޔޫބް ދިގު ޒަމާންތަކެއްވަންދެން ހުސްހަށި ބަޔަށް ކައިވެނިނުކުރައްވާ ހުންނެވިއެވެ. މިކަމާ އޭނާގެ ކޮއްކޮ އަސަދުއްދީން ޝޭރާކޯހު ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. އަސަދުއްދީން: ތިބާ ހުސްހަށި ބަޔަށް ކައިވެނި ނުކުރައްވާ ހުންނަވަނީ ކީވެތޯއެވެ.؟؟؟ނަޖުމުއްދީން : އަހަރެންނަށް ރަނގަޅު މީހަކު ނުފެނުނުއަސަދުއްދީން: ތިބާއަށް އެންގޭޖްމެންޓެއް ނާދޭތަ؟؟ނަޖުމުއްދީން: ކާކާ؟؟އަސަދުއްދީން: ސަލްޖޫޤީންގެ ވެރިޔާ މުޙަންމަދު ބިން މަލިކު ޝާހުގެ ދަރިކަނބަލުން ނުވަތަ ރަސްގެފާނުގެ ވަޒީރުގެ ދަރިކަނބަލުންގެނަޖުމުއްދީން: އެމީސް މީހުން އަހަރެންނަކަށް ކަމަކުނުދޭ!! މިކަމާ އަސަދުއްދީން އަޖައިބު ހައިރާންވެގެން ދެންނެވިއެވެ. “ތިބާއަށް ރަނގަޅީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ ...

މީޑިއާގެ ޙާލަތު

މިއީ 30 ޑިސެމްބަރު 2011ގައި އޭރުގެ ޙާލަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޖާޑިނޫހަށް އަޅުގަނޑު ލިޔުނު ލިޔުމެކެވެ. ތާރީޚަށްޓަކައި މިތާ ނަކަލުކޮށްލީއެވެ. މިހާރާއި އޭރުގެ ހާލަތުގައި ފަރަގުތަކެއް އެބަހުރިތޯއެވެ؟ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ވާހަކައަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދެކެވޭ ވާހަކައެކެވެ. އަދި މިކަމާއި މެދު ހަމައެކަނި ވާހަކަދެކެވިފައި ހުއްޓާލީކީ ނޫނެވެ. އެކަމާއި، ބަހުޘްކުރެވި އަދި އެމިނިވަންކަމަކަށްޓަކައި މާޒީގައި ބަޔަކު ވަރަށް ބޮޑެތި ޤުރުބާންތަކެއް ވެފައިވެސް ވެއެވެ.މިއަދު މިވަނީ އެ މިނިވަންކަން ލިބިފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ ...

މަންމަ އެނބުރި އައިއިރު

ދިމިޝްޤުގައި އުޅުނު ޒުވާނެކެވެ. އޭނާ ޤަޞްދުކުރީ މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރުމަށް ޤައުމުން ބޭރަށް ދާށެވެ. އޭނާގެ މަންމަ އޭނާ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅާލައެވެ. އެމަންމަ އޭނާ ބޮޑުކޮށްފައި ވަނީ އެކަނިމައި އެކަނިއެވެ. ބުރަ މަސައްކަތްތަކާ އެކުގައެވެ .މިއަދު އެ މަންމަ ވަނީ ފަޚުރުވެރިވެފައެވެ. ކޮންމެ މަޔަކަށް ނަމަވެސް ވާނީ މިހެނެވެ. “މައިވަންތަކަމުގެ އުފަލަކީ ހާދަ ބޮޑު އުފަލެކެވެ” . މަންމަ އަމިއްލަ އަމިއްލައަށް ކިޔާލިއެވެ. އެއް އިރެއްގައި މިޒުވާނާއަކީ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ ...

ވާހަކަ: ރާމާމަކުނާއި ކޯމަސް

އެއްދުވަހަކު ދަތުރުވެރިންތަކެއް ބޯޓެއްގައި ދަތުރަކު ދިޔުމައްޓަކައި ފުރިއެވެ. ދަތުރުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން މީހަކު އޭނާގެންގުޅޭ ރާމާމަކުނެއް އެދަތުރުގައި ގެންދިޔައެވެ. އެމީހުންނަށް ރަށާ ވަރަށް ދުރަށް މާކަނޑުގެ ތެރެއަށް ނުކުމެވުނުތަނާ ވަރަށް ވަރުގަދަ ތޫފާނެއްގައިޖެހި ބޯޓު ބަންޑުންޖަހާލާ އެންމެން ކަނޑުވެއްޖެއެވެ. މަކުނުވެސް މި ކަނޑުވީއޭ ދެން ސަލާމަތެއް ނުވާނޭ ހިތާ އޮއްވާ ކޯމަހެއް އައިސް އެސޮރުގެ ބުރަކަށިމައްޗަށް މަކުނު ލައިގެން ހިކިފަސް ތަނަކަސް ގެންގޮސްފިއެވެ. ހިކިފަސްތަނަކާ ހަމައަށް ދެވުމުން ކޯމަސް ބުންޏެވެ. “މި ރަށް ދަންނަމުތަ؟” މަކުނު ވަރަށް […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ ...

އޭރުގެ ހަނދާންތައް (2)

މޫދުން އެއްގަމަށް އަރައިގެން ގެއަށް ދެވުނުއިރު ހުރީ އަސުރު ފަސްވެފައެވެ. ގެޔައްގޮސް ފެންވަރާލައިގެން ނިކުންއިރު ރައްޓެހި ކުދިންކޮޅު ގޭދޮރުމަތީގައި ހޯދަން އައިސް ތިއްބެވެ. އަވަހަށްގޮސް ބޮލާއި މުޅިގައިގާ އަސްގަރު ޢަލީ ތެޔޮލައި ކޯލާވާޓަރު ޖަހާލައިގެން ނުކުންއިރު އެކުދިން މިރޭ ކުރާނެ ކަމަކާމެދު ސައްލާކުރަނީއެވެ. އެހެން އަނގަތަޅަން ތިބެފައި އިރު އޮއްސުމުން ނިކުތީ ހިރިކުޅޭ ކުދިން ފެނޭތޯއެވެ. ދަނޑުމަތި އަވަށުގައި އާންމުކޮށް ހިރިކުޅޭ ހިސާބަށް ދެވުނު އިރު ކުދިންތައް ހޭވައްޓާލާފައި ހިރިކުޅެނީއެވެ. އެކުދިން ވަރަށް ފަސޭހައިން އަހަރެމެން ބައިވެރި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ ...

ތެދުމަގު ހޯދުމަށް ކުރި ދިގު ދަތުރު (8)*ފަހުބައި

ޖެހިގެންއައި ދުވަހުގެ ހަވީރު ސަލްމާން އަބޫ އައްޔޫބުލްއަންޞާރީގެ ގެއަށް ދިޔައިރު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީން ތިއްބެވީ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރައްވާށެވެ. ސަލްމާން ވަށައިގެން ބަލައިލިއިރު މަޛްބަޙެއްވެސް އަދި ފޭރާމެއްވެސްނެތެވެ. ﷲ އަށް އެމީހުން އަޅުކަންކުރަނީ ކޮން އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެންތޯ ސަލްމާން އެތަނުން ބޭކަލެއްކުރެން އަހާލިއެވެ. ﷲ އަހަރެމެންނަށް ދެއްވި ތަކެތިންނެވެ. އަހަރެމެންގެ ހަށިތަކުންނާއި އަހަރެމެންގެ އަޑުތަކުންނެވެ. އޭނާ ޖަވާބުދިނެވެ. ކަލޭމެންގެ ފާދިރީ އަދި ޝަފީޢު ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ސަލްމާން ސުވާލުކުރިއެވެ. އަހަރެމެންނަކަށް ޝަފާޢަތްތެރިވާނެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ ...

ތެދުމަގު ހޯދުމަށް ކުރި ދިގު ދަތުރު (7)

ސަލްމާނުގެ ޞާޙިބުމީހާ ތެދުވެގެން އޭނާގެ އެކުވެރިޔާގެ ގާތަށް ދިޔައެވެ. އަދި ސުވާލުކުރިއެވެ. އެކުވެރިޔާއެވެ. ވީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ މައްކާގައިއުޅޭ ފިތުނަ އުފައްދާ މީހާ އަހަރެމެންގެ ސަހަރަށް ހިޖުރަކުރަނީއެވެ. އައުސް އާއި ޚަޒްރަޖް ވަންހައިގެ މީހުން އޭނާއާއި އޭނާއާ އެކުގައިއުޅޭ މީހުންނަށް މަދީނާއަށް ހިޖުރަކުރުމަށް ދަޢުވަތުދީފިއެވެ. އަހަރެން ކަލޭގެ ގާތުގައި ނުބުނަންހެއްޔެވެ؟ އެ ބީރައްޓެހިން މި ރަށަށް އައިސް އުޅެންފެށީމާ ކޮންމެވެސް މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވާނެއެވެ. މީހުން ބުނާގޮތުގައި، އެ ނަބިއްޔެކޭ ކިޔައިގެންއުޅޭ މީހާއާ އޭނާގެ ތާބިޢީން ތިބޭނީ ޤުބާގައެވެ. އަދި […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ ...

ތެދުމަގު ހޯދުމަށް ކުރި ދިގު ދަތުރު (6)

އެކަލޭގެފާނުގެ ގައިކޮޅުގައި ޢަލާމާތްތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. މުސްކުޅި އުސްޤުފް މަޑުމަޑުން ޖަވާބު ދިނެވެ. އެތައް ޢަލާމާތްތަކެއް އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިގައި ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކަލެއަށް ތިން ޢަލާމާތެއް ވާނެއެވެ. ރަނގަޅަށް އަޑުއަހާށެވެ. މިހެން ބުނެފައި ކައިރިޔަށް އައުމަށް ސަލްމާނަށް އިޝާރާތް ކުރިއެވެ. ކަލޭ އެކަލޭގެފާނަށް ޞަދަޤާތެއް ދީފިނަމަ އެކަލޭގެފާނު އެ ޤަބޫލުފުޅެއް ނުކުރައްވާނެއެވެ. ފުރަތަމަ ޢަލާމާތަކީ އެއީއެވެ. ދެވަނަ ޢަލާމާތަކީ، ކަލޭ އެކަލޭގެފާނަށް ހަދިޔާއެއް ދީފިނަމަ އެކަލޭގެފާނު އެ ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާނެއެވެ. ތިންވަނަ ޢަލާމާތަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ އުފަން ލަފެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ ...

ތެދުމަގު ހޯދުމަށް ކުރި ދިގު ދަތުރު (5)

ސޫރިޔާގެ އުސްޤުފް މަރުވުމަށްފަހު ސަލްމާން ދިޔައީ މޫސަލްގެ އުސްޤުފްގެ ގާތަށެވެ. އެތަނުގައި އުސްޤުފުގެ ޚާދިމެއްގެ ގޮތުގައި އަދި އެކުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އެތައް އަހަރެއް ވޭތުކުރިއެވެ. މޫސަލްގެ އުސްޤުފް މަރުވުމުގެ ކުރިން ނައްސިބައިން ގެ އުސްޤުފްގެ ގާތަށް ދިއުމަށް ސަލްމާނަށް އޭނާ އިރުޝާދު ދިނެވެ. އަދި ނައްސިބައިން ގެ އުސްޤުފުގެ މަރުދާންމަތީގައި، އަމޫރިއްޔާގެ އުސްޤުފުގެ ގާތަށް ދިއުމަށް އޭނާ ސަލްމާނަށް އިރުޝާދު ދިނެވެ. ކޮންމެ އުސްޤުފަކާ ބައްދަލުވުމުންވެސް ތެދު ހޯދުމަށް އޭނާ ކުރި މަސައްކަތާއި، ޙަޤީޤަތް ހޯދުމަށް އޭނާ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ ...

މަންމަގެ އާދޭސް

ދަރިފުޅާއެވެ. މަންމަ މިހާރު މުސްކުޅިވެއްޖެއެވެ. ގައިބާރު ދެރަވެ އަޖޫޒުވެއްޖެއެވެ. ދުނިޔޭގައި ލައްކަ ދުވަހު އުޅެވިއްޖެއެވެ. ލައްކަގިނަ ތަޖުރިބާތައް ކުރެވިއްޖެއެވެ. އަރާ ކޮންމެ ތަރިއެއްވެސް މެދުއުޑުގައި އުޖާލާ ކަމާއެކު ހިނދުކޮޅަކު ފިޔަޖެހުމަށްފަހު އޮއްސެއެވެ. މަންމަގެ ތަރި އޮއްސެން ކައިރިވަނީއެވެ. ދަރިފުޅާއެވެ. މަންމަ ދަރިފުޅު ބަލައި ބޮޑުކުރީ ނުހަނު ލޯބިންނެވެ. ނުވަމަަހާއި ނުވަދުވަސް ދަރިފުޅަށްޓަކައި ކެއްތެރިކަމާއެކު ވެއެތުކުރީމެވެ. ދަރިފުޅުގެ ފުރަތަމަ ރޮއެލުމުގެ އަޑަށް ކެތްމަދުވެފައި އިނީމެވެ. އެދުވަސްތައްވެސް ކުޑަހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މާޒީއާ އެކުވެގެން ދިޔައެވެ. ދަރިފުޅު ދުނިޔެއަށް އައުމާއެކު މަންމަގެ […]

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ ...